【www.easydail.com--热点资讯】

 陶渊明的名句 陶渊明的名言名句赏析

 陶渊明(352或365年-427年)东晋诗人、辞赋家。名潜,说晋世名渊明,字元亮,入刘宋后改名潜。下面是小编整理的陶渊明的名句 陶渊明的名言名句赏析,供大家参考!

 陶渊明的名句1

 1 不为五斗米折腰。

 2 福不虚至,祸不易来。

 3 黄发垂髫,并怡然自乐。

 4 一生复能几,倏如流电惊。

 5 归去来兮,田蜀将芜胡不归。 陶渊明的名句 陶渊明的名言名句赏析

 6 酒能祛百虑,菊为制颓龄。

 7 童孺纵行歌,斑白欢游诣。

 8 欲言无予和,挥杯劝孤影。

 9 善万物之得时,感吾生之行休。

 10 落地为兄弟,何必骨肉亲。

 11 木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。

 12 啸傲东轩下,聊复得此生。

 13 日月掷人去,有志不获骋。

 14 久在樊笼里,复得返自然。

 15 迢迢新秋夕,亭亭月将圆。

 陶渊明的名句2

 1、丈夫志四海,我愿不知老。

 2、采菊东篱下,悠然见南山。

 3、好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。

 4、辍学如磨刀之石,不见其损,日有所亏。

 5、不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。

 6、芳菊开林耀,青松冠岩列。怀此贞秀姿,卓为霜下杰。

 7、富贵非吾愿,帝乡不可期。

 8、羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。

 9、静念园林好,人间良可辞。

 10、不为五斗米折腰。 陶渊明的名句 陶渊明的名言名句赏析

 11、晨兴理荒秽,带月荷锄归。

 12、归去来兮,田蜀将芜胡不归。

 13、俯仰终宇宙,不乐复何如。

 14、结庐在人境,而无车马喧;问君何能尔?心远地自偏。

 15、奇文共欣赞,疑义相与析。

 陶渊明的名句3

 1) 夏日长抱饥,寒夜无被眠。

 2) 芳菊开林耀,青松冠岩列。怀此贞秀姿,卓为霜下杰。

 3) 久在樊笼里,复得返自然。

 4) 秋菊有佳色,裛露掇其英。

 5) 善万物之得时,感吾生之行休。

 6) 不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。

 7) 落地为兄弟,何必骨肉亲。

 8) 望云惭高鸟,临木愧游鱼。

 9) 环堵萧然,不蔽风日;短褐穿结,箪瓢屡空,晏如也。

 10) 倾壶绝余沥,窥灶不见烟。

 11) 羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。

 12) 猛志逸四海,骞翮思远翥。

 13) 步步寻往迹,处处特依依。 陶渊明的名句 陶渊明的名言名句赏析

 14) 精卫衔微木,将以填沧海,刑天舞干戚,猛志固长在。

 15) 好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。

陶渊明 名句 名言

1、伤感励志名言(2016-03-24)

2、学习励志名言名句大全(2016-03-24)

3、关爰动物的名言名句(2016-03-24)

4、成功名言名句大全(2016-03-24)

5、雷锋名言名句(2016-03-25)

6、雷锋的名言名句(2016-03-25)

7、动漫名言(2016-03-25)

8、感恩名言(2016-03-25)

9、关于珍惜的名言(2016-03-26)

10、工作励志名言名句大全(2016-03-26)

11、有关交友的至理名言(2016-03-26)

12、佛教名言(2016-03-26)

13、健康名言(2016-03-26)

14、尼采名言(2016-03-27)

15、关于雷锋的名言名句(2016-03-27)

16、关于金钱的名言(2016-03-27)

17、雷锋名言大全短一点(2016-03-27)

18、雷锋的名言名句大全(2016-03-27)

19、雷锋名言名句大全(2016-03-27)

20、学习雷锋名言名句(2016-03-27)

本文来源:http://www.easydail.com/63310/